Angajarea cetățenilor străini în Romania

Potrivit legislației în vigoare, prin străin se înțelege persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.

În funcție de tipul activităţii pe care urmează să o desfăşoare în Româniași în limitele stabilite anual, pot fi încadrați în muncă, pe teritoriul României, următoarele categorii de lucrători:

– lucrător permanent – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;

 lucrător stagiar – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României în baza avizului de angajare, titular al unei diplome de învăţământ superior sau care urmează o formă de învăţământ superior într-o ţară terţă, care participă pe teritoriul României la un program de stagiu, cu durată determinată, în scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale sau obţinerii unei calificări profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale;

– lucrător au pair – străinul încadrat în muncă temporar de o familie-gazdă, astfel cum aceasta este definită la art. 2 lit. o^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul României, pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi competenţele lingvistice în schimbul unor activităţi casnice uşoare şi de îngrijire a copiilor;

– lucrător sezonier –- străinul care îşi menţine reşedinţa principală într-un stat terţ, dar locuieşte legal şi temporar pe teritoriul României, fiind încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor;

– lucrător transfrontalier – străinul, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv, încadrat în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;

– lucrător înalt calificat – străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an;

– lucrător detaşat – străinul calificat, detaşat temporar de la întreprinderea stabilită într-o ţară terţă, la care este şi rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la un beneficiar al prestării de servicii care aparţine acelei întreprinderi sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea ori cu care întreprinderea a încheiat un contract care presupune detaşarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României;

-lucrător ICT -persoană transferată în cadrul aceleiaşi companii- străinul care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii;

– personal cu calificare specială – profesorii universitari, cercetătorii şi personalul ştiinţific care desfăşoară în România o activitate academică sau o activitate de cercetare în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, instituţiilor de educaţie şi cercetare, autorităţilor şi instituţiilor din sistemul administraţiei publice centrale;

Procedura angajării străinilor de către angajatori, persoane fizice sau juridice din România, necesită parcurgerea următoarelor etape:

i. obţinerea avizului de angajare;

ii. obţinerea unei vize de lungă şedere;

iii. obţinerea dreptului de şedere;

iv. eliberarea unui permis de şedere în scop de muncă / în scop de detaşare.

i. Obținerea avizului de angajare

În România, angajarea cetățenilor străini se realizează în baza avizului de angajare, solicitat de angajator și eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formațiunile sale teritoriale.

Nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României a străinilor aparținând următoarelor categorii:

a) străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state;

b) străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

d) străinii care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română care fac dovada în acest sens;

e) străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

f) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român;

g) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii;

h) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) străinii, posesori ai unui permis de şedere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România;

k) solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie;

l) străinii toleraţi, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României;

m) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt angajator, cu contract individual de muncă cu timp parţial;

n) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru activităţi religioase care urmează să fie încadraţi în muncă pe teritoriul României, în cadrul unităţilor de cult.

Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la un alt angajator, fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

Pentru ca unui angajator să i se elibereze documentul care atestă dreptul său de a încadra un străin pe o anumită funcție, respectiv Avizul de angajare, trebuie îndeplinite condiţii generale şi condiţii speciale în funcţie de tipul de lucrător, expres prevăzute de lege, astfel:

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un angajator pentru eliberarea avizului de angajare sunt următoarele:

a) este persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală care desfăşoară pe teritoriul României activităţi compatibile cu funcţia pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului;

b) are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

c) nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal;

d) nu a fost sancţionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanţă, art. 260 alin. (1) lit. e) sau e^1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, în ultimele 6 luni anterioare soluţionării cererii.

e) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă stabilit potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) nu a fost epuizat;

f) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) şi h), art. 11 şi art. 27 alin. (2) lit. c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) – d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători permanenți

Avizul de angajare pentru lucrători permanenţi se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile prevăzute de Codul muncii, fără obţinerea unui nou aviz de angajare, în situaţia în care se menţin condiţiile de angajare pe locul de muncă respectiv.

Pentru obținerea avizului de angajare pentru lucrătorii permanenți, angajatorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții speciale:

a) a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României. Acest lucru se atestă prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

a) organigrama, cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante;

b) adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional;

c) dovada publicării prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant;

d) copia procesului-verbal din care să rezulte efectuarea selecţiei realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului prevăzut la lit. c), precum şi faptul că străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.

b) intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată. Dovada îndeplinirii condiţiei speciale se face prin prezentarea unei copii a ofertei ferme de angajare;

c) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiţiei speciale se face prin prezentarea următoarelor documente:

– curriculum vitae al străinului;

– documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul;

– cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători stagiari

Avizul de angajare pentru lucrători stagiari se eliberează exclusiv angajatorului persoană juridică în vederea încadrării în muncă a unui străin pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată în scopul obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale. Durata stagiului nu poate fi prelungită.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători stagiari sunt următoarele:

a) angajatorul a depus diligenţe pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului a unui cetăţean român, a unui cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, a unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau a unui străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiției speciale se face cu dovada publicării într-un cotidian de largă circulaţie din România a cel puţin unui anunţ pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului și cu copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte efectuarea selecţiei realizată pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului, precum şi faptul că străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.

b) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată în scopul obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale. Îndeplinirea acestei condiții se realizează prin copia ofertei ferme de angajare și copia contractului de stagiu încheiat sau care urmează să se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă.

c) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă deţine o diplomă de absolvire a învăţământului superior obţinută în ultimii doi ani care precedă data cererii sau participă la un ciclu de studii care conduce la obţinerea unei astfel de diplome şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiției speciale se face prin:

a) curriculum vitae al străinului;

b) copiile documentelor de studii, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

c) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători sezonieri

Avizul de angajare pentru lucrători sezonieri se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri sunt următoarele:

a) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor. Dovada îndeplinirii condiţiei speciale se face prin prezentarea unei copiii a ofertei ferme de angajare, care să precizeze, în acord cu dispoziţiile Codului muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil:

a) locul şi felul muncii;

b) durata contractului;

c) salariul şi periodicitatea plăţii acestuia;

d) programul de lucru pe săptămână sau lună;

e) durata tuturor concediilor plătite;

f) data începerii activităţii, dacă este posibil;

g) alte condiţii de muncă relevante.

 b) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă. Dovada îndeplinirii condiţiei speciale se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

a) curriculum vitae al străinului;

b) documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul.

La curriculum vitae al străinului se ataşează, atunci când este cazul, unul dintre următoarele documente:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România;

b) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

c) copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul.

Lista sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor se stabileşte, prin raportare la Clasificarea activităţilor din economia naţională, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne – A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 187/2017 pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor.

În cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, fără plată, cazarea lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoţită de declaraţia autentificată a angajatorului privind asigurarea condiţiilor de cazare de natură să asigure un nivel de trai adecvat pentru străinul în cauză pentru toată durata şederii preconizate, la care se anexează documentul care atestă că angajatorul este titularul dreptului de proprietate sau de folosinţă a locuinţei din România unde urmează a fi asigurată cazarea.

În cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, contra cost, condiţii de cazare de natură să asigure un nivel de trai adecvat lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoţită de un contract de închiriere care să facă dovada că străinul în cauză dobândeşte dreptul de folosinţă a unei locuinţe pe teritoriul României pentru toată durata şederii preconizate, în schimbul plăţii unei chirii, al cărei cuantum nu este excesiv în raport cu salariul net prevăzut în oferta fermă de angajare şi cu calitatea cazării, şi care nu este reţinută automat din salariu.

Atunci când se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute mai sus în cuprinsul avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se menţionează că angajatorul asigură cazarea străinului în cauză.

Pentru străinul care a lucrat ca sezonier la angajatorul la care a desfăşurat aceeaşi activitate cel puţin o dată în ultimii 5 ani, în vederea eliberării avizului de angajare pentru încadrarea în muncă nu este necesară depunerea documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor speciale, dacă străinul a respectat obligaţia de a părăsi teritoriul României la încetarea contractului individual de muncă anterior.

Încadrarea în muncă a lucrătorilor au pair

Avizul de angajare pentru lucrători au pair se eliberează angajatorului, membru al familiei-gazdă, în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă parţială pe durată de cel mult un an, pentru a presta activităţi casnice uşoare şi de îngrijire a copiilor.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători au pair sunt următoarele:

a) străinul să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani;

b) angajatorul, membru al familiei-gazdă, îşi asumă răspunderea pentru ca, pe întreaga durată a şederii străinului pe teritoriul României, să asigure cheltuielile de întreţinere, cazare şi asigurare socială de sănătate;

c) străinul a absolvit o formă de învăţământ secundar inferior;

d) angajatorul, membru al familiei-gazdă, să aibă altă cetăţenie decât străinul pentru care solicită eliberarea avizului de angajare pentru lucrătorul au pair şi să nu aibă legături de familie cu acesta.

Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători transfrontalieri

Avizul de angajare pentru lucrători transfrontalieri se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, a unui străin, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile prevăzute de Codul muncii, fără obţinerea unui nou aviz de angajare.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători transfrontalieri sunt următoarele:

a) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată, un străin, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv. Dovada îndeplinirii acestei condiţii speciale se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

    – copia ofertei ferme de angajare;

    – copia documentului de identitate, valabil, al străinului.

b) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare în România pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiţiilor speciale menționate se face prin prezentarea următoarelor documente:

a) curriculum vitae al străinului;

b) documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul;

c) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii;

d) copia procesului-verbal întocmit de angajator din care să rezulte faptul că străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională şi experienţă în activitate prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.

Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători înalt calificaţi

Avizul de angajare pentru lucrători înalt calificaţi se eliberează exclusiv angajatorului persoană juridică în vederea încadrării în muncă a unui străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile prevăzute de Codul muncii, fără obţinerea unui nou aviz de angajare.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători înalt calificaţi sunt următoarele:

a) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an şi să îi plătească un salariu de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut.

Dovada îndeplinirii acestei condiţii speciale se face prin prezentarea de către angajator a copiei ofertei ferme de angajare.

b) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea locului de muncă înalt calificat şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiţiilor speciale menționate se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

    – curriculum vitae al străinului;

    – documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul;

    – cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

La curriculum vitae al străinului se ataşează unul dintre următoarele documente:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii/certificatul de calificare eliberată/eliberat de unităţi/instituţii de învăţământ acreditate în România, care fac dovada calificării din învăţământul postliceal sau superior, atât în cazul profesiilor reglementate, cât şi în cazul profesiilor nereglementate;

b) documentele care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei experienţe profesionale cu un nivel de cunoştinţe comparabil cu calificările din învăţământul postliceal sau superior, a calificării profesionale superioare necesare ocupării locului de muncă vacant, numai în cazul profesiilor reglementate.

Legislația din România prevede situații speciale în care se poate elibera avizul de angajare pentru cetățenii străini, fără îndeplinirea condițiilor generale și/sau speciale.

ii. Eliberarea vizei de lungă ședere

Viza română poate fi acordată străinilor, la cerere, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Cererea de viză se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror circumscripţie solicitantul îşi are domiciliul ori reşedinţa, iar în cazuri deosebite, urgente, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul pe al cărui teritoriu solicitantul se află legal.

Viza de lungă ședere în scop de muncă/desfășurare de activități profesionale/pentru detașare se eliberează în baza avizului de angajare obținut de angajatorul din România pentru respectivul cetățean străin.

Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale se acordă străinilor care urmează să exercite pe teritoriul României profesii liberale reglementate prin legi speciale.

Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă străinilor în scopul încadrării în muncă pe teritoriul României. Viza acordată în acest scop se va elibera şi sportivilor care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din România, în baza unui contract individual de muncă în condiţiile legii.

Viza de lungă şedere pentru detaşare

Viza de lungă şedere pentru detaşare se acordă străinilor calificaţi, angajaţi ai unei persoane juridice cu sediul în străinătate, care urmează să desfăşoare activităţi în muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii.

iii. Dreptul de ședere temporară

Dreptul de ședere temporară, respectiv prelungirea dreptului de ședere temporară se acordă străinului în scop de muncă sau pentru activități profesionale, pe perioadă determinată, cu obligația îndeplinirii unor condiții expres prevăzute de lege.

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungește în situația în care străinul respectiv prezintă un contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul câştigului salarial minim brut. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin două ori câştigul salarial mediu brut.

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de un an.

Străinilor, lucrători înalt calificaţi, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.

Străinilor, lucrători sezonieri, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 5 zile, fără a depăşi o durată totală de şedere pe teritoriul României în calitate de lucrător sezonier de 180 de zile în decursul oricărei perioade de 365 de zile precedente fiecărei zile de şedere a străinului pe teritoriul României în calitate de lucrător sezonier.

Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă fără îndeplinirea condiţiilor privitoare la câștigul salarial menționat mai sus pentru întreaga perioadă în care străinul beneficiază de indemnizaţie de şomaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă raportul de muncă al străinului încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberat permisul unic sau Cartea albastră a UE, documentul rămâne valabil până la expirarea perioadei pentru care a fost eliberat, dar nu mai mult decât perioada în care străinul beneficiază de indemnizaţie de şomaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu mai mult de 90 de zile de la data înregistrării încetării raportului de muncă dacă străinul nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

iv. Eliberarea permiselor de şedere

Străinului căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere în România i se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări un permis de şedere, după cum urmează:

– permis unic – document de identitate care atestă dreptul de şedere și de muncă pe teritoriul României;

– Cartea albastră a UE se eliberează străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de muncă în calitate de lucrător înalt calificat sau, după caz, i s-a acordat acest drept fără obligativitatea obţinerii unei vize;

– permis de şedere în scop de detaşare – document de identitate care atestă dreptul de şedere și de muncă în baza detașării pe teritoriul României;

– permis ICT- permis pentru persoana transferată în cadrul aceleiași companii – document de identitate care atestă dreptul de şedere și de muncă în calitate de lucrător ICT pe teritoriul României;

– permis mobile ICT – permis pentru persoana transferată în cadrul aceleiași companii – document de identitate care atestă dreptul de şedere și de muncă în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilității pe termen lung pe teritoriul României.

Titularul permisului de şedere are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa documentul, de a nu-l înstrăina şi de a-l prezenta organelor autorităţilor competente ori de câte ori i se solicită aceasta.

Sursa: Ministerul Muncii